Dokumenty

Dokumenty na stiahnutie

 • Kladačský plán
 • Katalóg Chelsea Stone
 • Návod na montáž
 • Návod na montáž Dreveného panela
 • Rozsah použitia
 • Rozmery doplnkov
 • Bezpečnostné pokyny
 • Balenie výrobkov

Na pokládku obkladového kameňa Lyon si môžete Stiahnuť tu.

MONTÁŽNY POSTUP – OBKLADY

Nasledovný postup je všeobecne odporúčaný na bežné stavby menšieho rozsahu ( interiér, rodinný dom ) .Hlavne však pri väčších projektoch a tam kde ide kameň do veľkej výšky ( nad 2-3 metre) ,je potrebné aby si projektant/ dodávateľ stavby potvrdil s výrobcom zatepľovacích systémov najvhodnejšie použitie ich materiálov na danú stavbu  ( EPC, vata, odvetraná fasáda, typ kotvenia, hrúbka zateplenia atď… ) a v spolupráci so statikom vybral najvhodnejší typ a postup. Faktory ktoré ovplyvňujú výber a postup pri príprave podkladu závisia hlavne na hrúbke zateplenia, typu zateplenia, klimatických podmienkach ,výške lepenia, hmotnosti daného kameňa .Špecializované firmy ktoré majú na toto certifikované systémy vám určite poradia správny typ. V súčasnosti sú to napr. f.BAUMIT,EXCEL MIX , príp. FARMACELL.cz ktorá je špecialistom na odvetrané fasády.

Príprava podkladu:

Podklad na lepenie musí byť čistý, suchý, bez prachu, mastnoty a zbytkov náterových hmôt, musí byť pevný a súdržný. V prípade, že podklad vykazuje známky nesúdržnosti (sprašuje…), je nadmerne nasiakavý (stará omietka,Ytong, Porfix…), odporúčame tento ošetriť penetračným náterom.

Nerovné podklady je možné vyrovnať vyrovnávacími maltami. Nasiakavé a prašné podklady je potrebné 2 až 24 hodín pred kladením kameňa penetrovať penetračným prípravkom alebo disperziou, ktorú zriedime v pomere 1 diel disperzie ku 5 až 7 dielom studenej pitnej vody. V žiadnom prípade nelepiť obklad na stenu s malovkou. Odporúčame otvoriť viac krabíc a striedavo vyberať. Pri špárovacích typoch, poukladať na zem a pripraviť si uloženie 0,5 až 1 metra na zemi tak ako sa budú potom lepiť na stenu (docieli sa lepšia skladba obkladu a rýchlejšia pokládka na stenu). Miešajte kamene z jednotlivých krabíc (farebná vyváženosť).

LEPENIE OBKLADOV

V obecnej rovine je možné rozdeliť lepenie obkladov do 3 základných skupín:

 • Lepenie obyčajné – štandardné, tzn. lepenie neveľkých plôch, kde nedochádza k prudkým teplotným zlomom a taktiež k dilatácii všetkých materiálov, dostatočná je aj izolácia a vyhovujúci podklad.
 • Lepenie čiastočne špeciálne – flexibilné, tzn. lepenie obkladov na väčších plochách ako sú napr. fasády. Flexibilné lepidlá používame aj k lepeniu na netypické podkladové plochy. Je však potrebné použiť výrobky s vyššími kvalitatívnymi parametrami.
 • Lepenie špeciálne – určené na presne špecifikované podklady, ako sú nesavé podklady, sanácia vlhkých plôch, lepenie s vyrovnávaním podkladu, lepenie na teplosálavé plochy, nutnosť použitia rýchloschnúcich lepidiel a pod. Pre tieto účely je potrebné použiť lepidlá, ktoré sú pre daný účel priamo určené.

Základnou technologickou požiadavkou pre lepenie obkladov je zaistenie teploty podkladu, kladených prvkov a prostredia v intervale +5 až +25 stupňov celzia. Táto požiadavka platí aj pre 3 dni nasledujúce po lepení. Pre lepenie je najvhodnejšia flexibilná tenkovrstvá lepiaca malta s garantovanou mrazuvzdornosťou. Dôležité je podľa konkrétnej aplikácie vybrať vhodný druh lepiacej malty (interiér, exteriér, plochy so sálaním tepla, vonkajšie silne namáhané plochy…), pre exteriéry musí byť malta vždy mrazuvzdorná!

Minimalizovanie špár

Výrobky firmy Chelsea Stone sú imitáciou prírodného kameňa. Jednotlivé kusy preto nie sú dokonale identické. Drobné odchýlky v rozmeroch a tvaroch sú regulárnou vlastnosťou tohto typu obkladu. Sú podmienené technológiou výroby a použitou formou (silikónové odliatky prírodného kameňa). Špáry vznikajúce pri pokládke (viď obrázok 1, 2) sú pri pohľade z primeranej vzdialenosti zanedbateľné (viď obrázok 3, 4, 5). Ich vznik sa dá minimalizovať výberom a vhodným otočením tvarovo príbuzných kusov.

Špáry vznikajúce pri pokládke

           

Pohľad z primeranej vzdialenosti

    

   

 

Typy podkladov:

Tehla, betón, monolitické betónové konštrukcie:

Podľa veľkosti nerovností zarovnáme podklad cementovou omietkou alebo stavebným lepidlom. Lepiť možno priamo na napenetrovaný podklad.

Porobeton:

Nasiakavé podklady z porobetonových tvárnic (napr. Ytong, a pod..) je potrebné  napenetrovať a použiť armovaciu sieťku . Sieťku odporúčame upevniť kotvami cca. 8 ks/m2.

Sadrokartón:

Je dôležité dodržať  správny technologický postup pre stavbu sadrokartónových  stien. Pred lepením sadrokartón napenetrovať, natiahnuť lepidlo za použitia armovacej sieťky a ukotviť cez veľkoplošné podložky (6-8ks/m2 ).

Drevovláknité dosky (OSB, MFP) :

Správne nadimenzovať  kotvenie do nosnej konštrukcie (individuálne riešenie).

Na dosky je potrebné natiahnuť armovaciu sieťku a ukotviť  do dreva (ideálne až cez dosku do nosného roštu) s veľkoplošnými podložkami.

Cementovláknité dosky (odvetrané fasády):

Pri nosných konštrukciách, kde je lepený kameň odporúčame  použiť kvalitné dosky FERMACELL Power panel H2O. Tieto majú niektoré výnimočné vlastnosti, ktoré zabezpečia bezproblémovú pokládku kameňa na fasádu: vhodné do exteriéru a interiéru, vysoká pevnosť, extrémne ľahké a stabilné – dosky sú vystužené, malé objemové a rozmerové zmeny, Dosky sa upevnia na spodnú kovovú alebo drevenú konštrukciu a po penetrácii sa môže kameň lepiť priamo na dosku. Na dosku FARMACELL Power je možné lepiť kameň aj pri hmotnosti 55 kg/m2 a vďaka roztiažnosti 0,25mm/m je možné robiť dilatáciu po 8 m. Detailné informácie a technologický postup nájdete na stránkach firmy www.Fermacell.cz

Zateplovací systém:

Pri lepení na zateplovací systém je potrebné polystyrén prípadne vatu (vatu iba s kolmým vláknom) vystužiť oceľovou sieťkou a lepidlom. Kotviť (aj cez sieťku) kovovými kotvami min. 10-12 ks/m2. Na lepenie kameňa použiť iba vysoko kvalitné certifikované flexibilné lepidlá triedy C2TE S1 (napr. F-DBK od Quick Mix, ADESILEX P9 od Mapei, PFK od firmy Schonox..).

V prípade vyžadovania certifikovaného systému stavebník sa riadi rovnakým postupom avšak s certifikovanými produktmi. Takýto certifikovaný postup je možné získať napr. od firmy EXCEL MIX ,ktorá má postup lepenia aj s umelým obkladovým kameňom na zateplenú fasádu cetifikovaný EXCELMIC ETICS. a nájdete ho na ich stránkach: www.excelmix.cz, prípadne zateplovací cetifikovaný systém spoločnosti BAUMIT www.baumit.cz

STRUČNÝ POSTUP lepenia na polystyrén/skladba :

 1. Obvodový múr
 2. Fasádný polystyrén so stierkou, zakladacia lišta
 3. Dvojitá sieťka armovacia, príp.pancierová sieťka
 4. Kovové kotvy – kotviaca dĺžka podľa tabuliek ,podľa hrúbky polystyrénu 8-10 kotiev /m2. Pri výške nad 2 metre doporučujeme 12 kotiev/m2.
 5. Prekryť hlavičky hmoždiniek sieťkou ( 10x10cm)
 6. Lepenie obkladového kameňa Chelsea Stone
 7. Ošetrenie hydrofobizačným náterom.


Ako vznikajú výkvety/čistenie obkladov

Farebné betónové výrobky sú vyrábané z betónu, t.j. z čistého prírodného produktu. Skladá sa z piesku, kameniva a vody, pričom je jasné, že cement sa páli z vápenca a hliny.
Ako pri všetkých prírodných surovinách i kvalita vápenca a hliny podlieha odchýlkam v závislosti od zloženia ložiska. V póroch betónu prúdi voda z dažďa, pary alebo rosy a rozpúšťa čiastočne vápno. Rozpustené vápno difunduje na povrch, voda sa vyparuje a zostáva ťažko rozpustný, biely vápenný zákal. Chemický proces, ktorému podlieha vápno vplyvom poveternostných podmienok, nie je ešte výstupom na povrch betónu skončený. Vďaka dažďu a iným poveternostným podmienkam, sa vápno pomaly odbúrava, prípadne odplavuje..

Veĺmi často sa výkvety nachádzajú v rohových častiach ,kde dochádza k extrémnym povetrnostným vplyvom( prúdenie vzduchu,vetrenie ) ale aj z dôvodu nedostatočnej izolácii ( zateplenie ) . Taktiež pri „rýchlych “ stavbách keď nedôjde k úplnému procesu vyschnutia stavby sa vlhkosť môže dostať k výrobkom a spôsobiť uvedený stav.

Technicky, ide o prirodzenú vlastnosť všetkých betónových produktov ale aj mált,špárovacích hmôt apod… Výkvety nemajú vplyv na úžitkové vlastnosti výrobku. Časom sa stratia ale je možné ich odstrániť aj jednoduchým roztokom octu a vody . Tvorba výkvetov nie je dôvodom na reklamáciu výrobku ! Cez všetky výskumy je nutné konštatovať, že doteraz neexistuje hospodárny a účinný postup, ktorým by sa celkom zabránilo vzniku výkvetov.

Kvalita výrobkov Chelsea Stone tým nie je ovplyvnená, a preto nepredstavujú žiadny dôvod na reklamáciu. Je potrebné si uvedomiť že aj v samotnej prírode je sa proces „výkvetov“ môže udiať , čo len dokazuje aký zložitý proces tu nastáva.

V interiéri si obklad nevyžaduje žiadne špeciálne čistenie. Čistenie obkladov v exteriéri od zbytkov mált zabezpečíte prípravkami pre čistenie vzniknutých cementových povlakov, výkvetov, nečistôt vzniknutých prevádzkou, príp. montážou obkladových materiálov. Postupujte podľa návodu uvedeného na jednotlivých prípravkoch. Pod vplyvom vlhkosti sa niekedy tvoria na betónových výrobkoch tzv. výkvety, (vyplaveniny vápnika) hlavne na podkladoch, ktoré nie sú izolované voči vlhkosti.

HYDROFOBIZÁCIA POVRCHU

Poveternostné vplyvy ako dážď, vietor, mráz alebo teplo značne namáhajú vonkajšie obložené steny. Prevlhnuté fasády sa vlhkosťou a mrazom ľahko poškodia, drží sa na nich mach, špina a pod. S technologickou pauzou 1 mesiac po škárovaní odporúčame u exteriérových aplikácií vykonať hydrofobizáciu povrchu obkladu vhodným prípravkom s nízkym difúznym odporom. Celý povrch obkladu, vrátane škár, sa musí natrieť. Tento náter tvorí hydroskopickú vrstvu do hĺbky 3 – 4 mm.

Táto úprava výrazne zníži povrchovú nasiakavosť obkladu, zníži sa jeho špinivosť, zvýši mrazuvzdornosť. Rovnako sa obmedzí vznik priaznivých podmienok pre rast machov a rias a pre tvorbu výkvetov. Životnosť dodatočnej hydrofobizačnej úpravy je spravidla 5 rokov, potom je potrebné úpravu obnoviť. Výhodou takto upravených povrchov je aj možnosť použiť na ich bežné čistenie tlakovú vodu. Takto ošetrený obklad nebráni dýchaniu steny.

Pre účely hydrofobizácie prakticky všetci osvedčení výrobcovia lepiacich mált a škárovacích hmôt (MUREXIN, CUSTOM®, DEGUSSA, DEN BRAVEN, CERESIT- HENKEL a pod.) vyrábajú kvalitné výrobky, na našom trhu je navyše tradičný a osvedčený výrobok LUKOFOB (výrobca Lučební závody Kolín, ČR), REPESIL (výrobca Stavební chemie, ČR) alebo HYDROFOB vyrábaný spoločnosťou Stachema Bratislava. Je potrebné dodržať návod na použitie prípravku a dôkladne si prečítať a následne použiť správnu koncentráciu výrobku.

Návod na montáž drevených obkladov od Chelsea Stone si môžete Stiahnuť tu.

Vyľahčené obkladové betónové prvky nahrádzajú v interiéri a exteriéri nedostatkový a cenovo náročný prírodný kameň. Používajú sa na obklady fasád a soklov obytných budov, priemyselných objektov, múrov, plotov, stĺpikov, terás, schodíšť, v záhradnej architektúre, obklady krbov atď.

SKÚŠKY

– produkt je v zhode s ustanoveniami Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov,

– na produkt a jeho výrobu sa uplatňuje norma STN 72 3210 „Betónové prefabrikáty. Dlaždice. Teracové dlaždice“.

 

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť Deklarovaná hodnota alebo trieda Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Pevnosť v ťahu pri ohybe 5,0 N.mm-2 B 2005/2343
Nasiakavosť priemerná 8 % B 2005/2343
Mrazuvzdornosť Povrch prvkov neporušený B 2005/2343

Názov a adresa laboratória, ktoré vykonalo skúšky:

BetónRacio s. r. o., Trnava, autorizované Skúšobné laboratórium S 61/2003.

 

Vlastnosti produktu

Produkt imituje prírodný materiál – kameň alebo tehlu. Predná plocha obkladových prvkov je kompaktná a hladká, čo znižuje ich citlivosť na ušpinenie a predlžuje životnosť. Rubová strana výrobkov je rovná, optimálne profilovaná na dosiahnutie dobrej priľnavosti k základnému materiálu.

Stabilná a rovnomerná pevnosť je zaručená certifikovaným materiálovým zložením základnej zmesi, ktorá pozostáva z kremičitého piesku, vysokokvalitných cementov a plastifikátora. Určené druhy kameňa sú v základnej zmesi obohatené keramzitom. Takéto zloženie zaručuje vysokú pevnosť materiálu a súčasne je výsledný produkt výrazne ľahší ako materiály vyrábané z klasického betónu.Zmes je prefarbená v hmote a povrchovo, kvalitnými minerálnymi pigmentami. Všetky komponenty sú na prírodnej báze, preto je možné náš výrobok hodnotiť ako ekologicky nezávadný. Vplyvom neštandardnej farebnosti plnív môže dôjsť u rôznych výrobných šarží k miernym farebným odchýlkam a pri dlhodobom skladovaní vo vlhku aj k tvorbe svetlejších výkvetov. Tieto javy korešpondujú s farebnou variabilitou prírodných materiálov a nie sú výrobcom považované za chybu. V tomto zmysle nemožno reklamovať farebnosť dodaného tovaru.

Technické údaje k doplnkom Ille de France

Názov výrobku Rozmery plošných doplnkov (cm) Rozmery rohových doplnkov (cm) Stredná hrúbka (cm)
Polostĺp 45×19 8,0
Soklový uhol 17x8x12 4,5
Horizontálna obruba 45×20 4,0 – 7,5
Vertikálna obruba 45×14,5 4,5
Rímsový uhol 15x8x10 4,0 – 8,0
Rímsa 45×10 4,0 – 8,0
Vrch polostĺpa 24×10 12,0
Bordúra 45×8 5,0
Sokel 45×12 4,5
Pódium polostĺpa 24×10 14,0
Vrch obruby 19×6 5,0 – 6,0
Bordúrový roh 16×7,5×8 5,0
Pódium obruby 19×12,5 5,0

Technické údaje k iným doplnkom

Názov výrobku Rozmery plošných doplnkov (cm) Rozmery rohových doplnkov (cm) Stredná hrúbka (cm)
Čapica 44 – hladká 44×44 4,0 – 9,0
Čapica 38 – zvrásnená 38×38 4,0 – 9,0
Čapica 48 – zvrásnená 48×48 4,0 – 9,0
Čapica 60 – jemne zvrásnená 60×60 6,0 – 8,0
Plotová strieška – zvrásnená 82×34 3,0 – 6,5
Plotová strieška – jemne zvrásnená 120×30 4,5
Zámkový kameň 23x13x22
Sokel 45×8 5,0 – 6,5
Parapeta – pravá alebo ľavá 65×13 10,0
Parapeta – stredová 60×9 10,0
Rohový prvok – malý 25x14x29,5 4,0 – 5,0
Rohový prvok – veľký 30x15x30 2,0
Orámovanie dverí – pravé 41×12 4,0 – 6,0
Orámovanie dverí – ľavé 41×12 4,0 – 6,0
Orámovanie dverí – rovné 41×12 4,0 – 6,0

Bezpečnostné pokyny

Komponenty použité pri výrobe produktov sú certifikované oprávnenými inštitúciami a v plnom rozsahu vyhovujú všetkým požiadavkám v zmysle platnej legislatívy v krajinách EÚ pre daný typ produkcie. Samotné produkty vyhovujú ustanoveniam Zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a normy STN 72 3210. Produkty neobsahujú nebezpečné látky, sú nehorľavé a hygienicky nezávadné, bez akýchkoľvek negatívnych vplyvov na človeka a životné prostredie.

Odstraňovanie prázdnych obalov

Prázdne obaly neobsahujú žiadne nebezpečné látky a je možné s nimi nakladať ako s bežným odpadom.

Ostatné

Podmienky a rozsah použitia produktov sú často rozdielne. V tomto technickom liste sú uvedené všeobecné charakteristiky a údaje. Spracovateľ je povinný preveriť vhodnosť a možnosť použitia produktov na zamýšľaný účel. Pri zvláštnych požiadavkách je potrebné si vyžiadať naše poradenstvo.

Výrobky balíme do dvoch typov krabíc.

1. Druh krabice

Do krabice (dĺžka 50 x šírka 38 x výška 15 cm) sa zmestí 1 m2 a dávame tam ľahšie výrobky, takže hmotnosť krabice je maximálne 33 kg. (Salon de Provence, Ile de France, Avignon) Atypicky balený je výrobok Orly, kde z dôvodu veľkých rozmerov sa do jednej krabice 50 x 38 x 15 balí 0,5 m2. Tieto krabice sa zmestia na jednu paletu štyri a dávame ich do 6 radov nad sebou. Jedna paleta má teda 24 m2. (V prípade Orly je to 12 m2).

Maximálna hmotnosť výrobkov na palete je 24 x 33 = 792 kg plus hmotnosť samotnej palety a baliaceho materiálu (max. 40 kg), teda spolu 832 kg.

Za 1m2 sa považuje obložená plocha vrátane špár.Iba pri výrobku Versailles sa za 1m2 považuje obložená plocha bez špár.

2. Druh krabice

Do krabice (dĺžka 50 x šírka 25 x výška 20 cm) sa zmestí 0,5 m2 a dávame tam ťažké výrobky, takže hmotnosť krabice je maximálne 55 : 2 = 27,5 kg. (Versailles, Bretagne)

Týchto krabíc sa zmestí na jednu paletu šesť a dávame ich do 6 radov nad sebou. Jedna paleta má teda 36 x 0,5 =18 m2.

Maximálna hmotnosť výrobkov na palete je 18 x 55 = 990 kg plus hmotnosť samotnej palety a baliaceho materiálu (max.40 kg), teda spolu 1030 kg.

Vzťah medzi počtom paliet a ich celkovou hmotnosťou sa môže zmeniť ešte dodávkou rohových dielov. Paleta s rohovými dielmi má hmotnosť asi polovičnú oproti palete „normálnej“.